Kære medlem,

Du indkaldes hermed til den 74. generalforsamling i Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening.

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 12.00.

Generalforsamlingen afholdes i Grøften. 


Ifølge vedtægternes § 8 er dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5.

6. Valg af revisor, jf. § 4.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, jf. § 7.

8. Eventuelt

Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen, således at forslag dog skal være bestyrelsen i hænde senest 1.april før dens afholdelse. Dette sikre bestyrelsen kan behandle de indkomne forslag.

Generalforsamlingen afsluttes med frokost kl. 13.00.

Af hensyn til restaurationen skal tilmelding ske senest fredag d. 24. maj 2019 på foreningens hjemmeside www.fmff.dk.

 

Kommende Arrangementer

Afholdte Arrangementer