Generalforsamling via Teams

 

Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening afholder generalforsamling
Kære medlem,

Du indkaldes hermed til den 75. generalforsamling i Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening.


Torsdag den 10. december 2020 kl. 15.00. 

Generalforsamlingen afholdes på video via Teams.


Ifølge vedtægternes § 8 er dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5.

6. Valg af revisor, jf. § 4.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, jf. § 7.

8. Eventuelt

Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen, således at forslag dog skal være bestyrelsen i hænde senest 1.marts før dens afholdelse. Dette sikre bestyrelsen kan behandle de indkomne forslag. Denne dato i første indkaldelse er overskredet. Derfor giver bestyrelsen undtagelsesvis mulighed for at indsende forslag inden den 15. november 2020.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 16.00.

Tilmelding skal ske senest fredag d. 4. december 2020 på foreningens hjemmeside www.fmff.dk.


Med venlig hilsen
Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening
p.b.v.

Michael Klitvad
Formand

 

 

Kommende Arrangementer

Afholdte Arrangementer